نخست وزیر مصر وزرای کابینه نیز برکنار شدند.

کاری بود که در 11 سپتامبر انجام شد و این سیاست جدید در ابتدا اعلام وضعیــت اضطراری دائمی در آمریکا(قانون میهن پرســتی) و در مرحله بعدی تغییر نقشــه

خاورمیانه بود. «کوین بارت» نیز در پاسخ به

این سؤال میگوید: اسناد بسیار مهمی وجود دارد که ثابت میکند حادثه 11 ســپتامبر پروژه «قرن جدید آمریکایی برای بازســازی تــوان دفاعــی آمریــکا» که در سپتامبر سال 2000 منتشر شد بود. این سند صراحتا خواستار یک «پرل هاربر جدید» بود که با 11

سپتامبر همخوانی داشت. اما به اعتقاد «اریک والبرگ»

 

اســناد موجود و همــه تضادها و تناقضهایی که حــول و حوش داستان رسمی حادثه 11 سپتامبر وجــود دارد نشــان میدهد که حداقــل برخــی از دولتمــردان آمریکایی و اسرائیلی از این حادثه آگاه بودهاند به هر حال تا زمانی که اسناد سانســور شده کمیته تحقیق حادثه 11 سپتامبر در سال 2002 منتشر نشود و تا زمانی که پاسخهای قانعکننده به تضادها و تناقضهای قرائت رســمی دولت آمریکا از این حادثه داده نشــود احتمال دخالت دولت آمریکا در 11 ســپتامبر به قوت خود باقی

خواهد ماند.

تیری میسان

آمریکا علیه اســلام باید در نظر بگیریم.

تیری میسان در پاسخ سؤال سوم ما مبنی بر اینکه «مهمترین سندی که ثابت میکند که حادثه 11 ســپتامبر توطئه مشــترک آمریکا و اســرائیل بود و تا کنون زیاد به آن پرداخته نشــده است چیست؟ میگوید :«برای فهم این مسئله باید کتاب «کودتا: رساله عملی» را کــه جمهوریخواهان آمریکا به آن دلبســتگی زیادی دارند بخوانیــم. «ادوارد لوتواک» یک نئومحافظه کار که تاریخ نگار رســمی در ارتش اسرائیل است در این کتاب میگوید: «کودتای موفــق کودتایی اســت که هیچ کس مخالف آن نیســت به خاطر اینکه کســی از کودتا آگاه نشده است.» آنها به هر حال باید همان افراد را در قدرت حفظ میکردند اما در عین حال سیاست جدیدی را نیز تحمیل میکردند. این همان

کوین بارت

مختلف فکــر میکنند یا مظنون هســتند بــه اینکــه حادثه 11 سپتامبر یک برنامهریزی داخلی بوده اســت. اما نهادهای جریان اصلی شامل رســانهها، دانشگاه و دولــت آمریکا اظهــار نظرهای مخالف در این خصوص را ممنوع

کردهاند. «اریک والبرگ» نیز نظر خود

را اینگونه بیان کرد: بیعلاقگی به انجام یک تحقیقات جامع در این خصوص توجیه ناپذیر و منجر به ســؤالات جدی در این باره، این شده که واقعا چه کسی پشت این حملات قرار داشت؟ 11 سپتامبر یــک موهبت الهی بــرای اجرا و پیشبرد پروژه اصلاحات اجباری آمریکا در خاورمیانــه بود. و اگر فــرض بگیریم که بن لادن متهم و مقصر فروپاشی برجهای تجارت جهانی بوده وی را باید شــریک و همدســت نئومحافظــهکاران آمریکایی برای دادن بهانه جنگ

اریک والبرگ

را از نظر سیاسی مطرح نکردند که چرا این دروغ گفته شده است؟تنها مســئله مهم 11 سپتامبر زمانی که ما نگاه میکنیم این است که چگونه هواپیماها به برجها برخورد میکنند و برجها منهدم میشوند اما به سایر مسائل توجه نمیشود. جرجبوشازساعت10صبحتا8 شب به مرخصی رفته بود، اعضای کنگره به پناهگاههای ایمن باقی مانده از زمان جنگ ســرد رفته بودند و تــا اواخر بعد از ظهر 11 سپتامبر یک دولت نظامی قدرت را در آمریکا در دســت داشت.تا کنون کسی به این مسئله توجه

نکرده است. «کوین بارت» نیز در پاســخ

به این ســؤال میگوید: سیاست رسمی دولت آمریکا درباره حادثه 11 ســپتامبر این است که افکار عمومی را در این زمینه سرکوب کنــد. در حــدود 100 میلیون آمریکایی براساس نظرسنجیهای

را ایجاد کند.این منطقه ســلفی نشین مانع شــکلگیری مجدد جاده ابریشــم توسط چین برای فعالسازی راههای قدیمی تجاری در دریای مدیترانه و مانع حمایت ایران از سوریه و لبنان خواهد شد. « اریــک والبــرگ» که یک کارشــناس کانادایی است به این ســؤال کیهان چنین پاسخ داده اســت: چرخه تروریسم و مداخله ادامه خواهد یافت چرا که نابودی افغانستان به عنوان پایگاه القاعده و در نهایت کشــتن بن لادن نیز نتوانست خطر حملات تروریستی را از بین ببرد حالا نسل جدیدی از سلفیها که خود را داعش مینامند سر بلند کردهاند و برنامههای بلند مدت وحشیانه خود را بدون اینکه هرگونه ارتباط مستقیمی با بقایای سازمان القاعده داشته باشند پیش

میبرند. از این سه کارشناس سؤال دوم

را اینگونه پرسیدیم که به نظر شما چرا بعد از 14 سال از 11 سپتامبر افکار عمومی آمریکا هیچگاه درباره دلایل و مسببان این حادثه مطالبه

جدی نداشتهاند؟ میســان گفت: اکثریت مردم

آمریــکا مطالعه کردند که چگونه برجهــا منهدم شــدند و به این نتیجه رســیدند که دولت به آنها دروغ گفته اســت؛ اما آنها از این فراتر نرفتند آنها هرگز این پرسش

برخی از کارشناسان غربی که به مناسبت چهاردهمین سالگرد حوادث 11 سپتامبر با آنها گفتوگــو کردهایم معتقدند کــه آمریکا به بهانه 11سپتامبر خاورمیانه را غارت

کرد.

دکتــر «کویــن بــارت» اسلامشناس و تحلیلگر آمریکایی در پاسخ به این سؤال کیهان که به نظر شما آیا میتوان گفت ایجاد گروههایی مثل داعش در منطقه خاورمیانه از نتایــج حادثه یازده سپتامبر بود میگوید: بله مطمئنا 11 ســپتامبر دشمن جدیدی را برای غرب تحت عنوان افراطگرایی اسلامی ایجاد کرد و آن را به ضرر کشورهای منطقه خاورمیانه و به نفع توسعه طلبی اسرائیل گسترش داد. واضح است که داعش بخشی از دستور کار پس از 11 سپتامبر

بود. «تیــری میســان» تحلیلگر

و منتقد فرانســوی اما به شــکل دیگری به ســؤال خبرنگار پاسخ داد به اعتقاد میسان داعش نتیجه حملات یازده سپتامبر نبود بلکه داعش اسلحه آمریکا برای ایجاد یک منطقه وســیع سلفی نشین در عراق و سوریه است. تنها یک ســازمان تروریستی که حمایت دولتی رســمی پشــت آن باشد میتواند چنین پاکســازی قومی

http://kayhan.ir/fa/issue/527/12

Receive email notifications when new articles by Eric Walberg are posted.

Please enable the javascript to submit this form

Connect with Eric WalbergEric's latest book The Canada Israel Nexus is available here http://www.claritypress.com/WalbergIV.html

'Connect with Eric on Facebook or Twitter'

Canadian Eric Walberg is known worldwide as a journalist specializing in the Middle East, Central Asia and Russia. A graduate of University of Toronto and Cambridge in economics, he has been writing on East-West relations since the 1980s.

He has lived in both the Soviet Union and Russia, and then Uzbekistan, as a UN adviser, writer, translator and lecturer. Presently a writer for the foremost Cairo newspaper, Al Ahram, he is also a regular contributor to Counterpunch, Dissident Voice, Global Research, Al-Jazeerah and Turkish Weekly, and is a commentator on Voice of the Cape radio.

Purchase Eric Walberg's BooksEric's latest book The Canada Israel Nexus is available here http://www.claritypress.com/WalbergIV.html